عناوين دروس عمومي معارف اسلامي

مصوب پانصد و چهل و دومين جلسه مورخ 23/04/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگيشرح:

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 542 مورخ 23/4/83، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه
شماره 2296/2 مورخ 23/3/83) عناوين سرفصل دروس معارف اسلامي را به اين شرح تصويب كرد:

1ـ دروس عمومي معارف اسلامي در پنج گروه و با اين عناوين درسي مي‌باشند:

الف ـ گرايش مباني نظري اسلام

كد درس:011 عنوان درس: انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:012 عنوان درس: انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:013 عنوان درس: انسان در اسلام واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:014 عنوان درس: حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام واحد: 2 ساعت: 32ب ـ اخلاق اسلامي

كد درس:021 عنوان درس: فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:022 عنوان درس: اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم ) واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:023 عنوان درس: آيين زندگي (اخلاق كاربردي) واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:024 عنوان درس: عرفان عملي اسلام واحد: 2 ساعت: 32ج ـ انقلاب اسلامي

كد درس:031 عنوان درس: انقلاب اسلامي ايران واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:032 عنوان درس: آ‎شنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واحد: 2ساعت:32

كد درس:033 عنوان درس: انديشه سياسي امام خميني (ره) واحد: 2 ساعت: 32د-تاريخ و تمدن اسلامي

كد درس:041 عنوان درس: تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:042 عنوان درس: تاريخ تحليلي صدر اسلام واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:043 عنوان درس: تاريخ امامت واحد: 2 ساعت: 32ه – ه- آشنايي با منابع اسلامي

كد درس:051 عنوان درس: تفسير موضوعي قرآن واحد: 2 ساعت: 32

كد درس:052 عنوان درس: تفسير موضوعي نهج البلاغه واحد: 2 ساعت: 32

2ـ گذراندن حداقل 4 واحد از دروس مزبور براي دانشجويان دوره‌هاي كارداني و حداقل 12 واحد براي دانشجويان
دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌اي الزامي است.

3ـ دانشجويان دوره‌هاي كارداني موظفند يكي از دروس خود را از گروه «مباني نظري اسلام» و درس دوم را از
گروه دروس «اخلاق اسلامي» انتخاب كنند.

4ـ دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌اي موظفند دو درس خود را از
گروه « مباني نظري اسلام» و يك درس را از هر يك از چهار گروه ديگر انتخاب كنند.

5ـ دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته با توجه به گذراندن چهار واحد درسي در دوره كارداني صرفاً موظفند
چهار درس از چهار گروه «مباني نظري اسلام»، «انقلاب اسلامي» ، «تاريخ تمدن اسلامي» و «آشنايي با منابع
اسلامي» را انتخاب كنند.

6ـ دانشجويان اقليت‌هاي ديني مي‌توانند دروس مورد نظر خود را بدون هيچ محدوديتي از بين كليه دروس مندرج
در جدول دروس عمومي معارف اسلامي انتخاب كرده و بگذرانند.

7ـ سرفصل دروس مزبور پس از تصويب در شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي به دانشگاهها و مراكز آموزش
عالي ابلاغ مي‌شود.


http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=11140

ارسال کننده خبر: گروه معارف| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲