هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

رضا حاجی ابراهیم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Haji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543250

حسن خداوردیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:verdian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543260

احمدرضا رحیمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:arahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543260

محمدرضا غفوریان حسامی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Mrghafoorian@yahoo.com

شماره تلفن:64543275

محمدنقی مقصودی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:maghsudi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543253

هادی نخعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nakhai@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543266

مرضیه پروندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:parvandi_966@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543274

حسین کرمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:karami@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543267

ابوالفضل کیاشمشکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:akia45@gmail.com

شماره تلفن:64543267


اساتید همکار

محسن دریابیگی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mohsendaryabeige1356@aut.ac.ir

شماره تلفن:

علی دیزانی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:dizani_a@hotmail.com

شماره تلفن:02164543253

سید جواد میرخلیلی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:mirkhalili@aut.ac.ir

شماره تلفن:

علی اکبر کیوانفر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:keivanfar@usc.ac.ir

شماره تلفن:64543273


اخبار