اساتيد گروه تست

علی دیزانی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:dizani_a@hotmail.com

شماره تلفن:02164543253