افراد

ابوالفضل کیاشمشکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: akia45@gmail.com

شماره تلفن: 64543267

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / دانشگاه

کشور

سال شروع

سال پایان

1

تحصیلات حوزوی

فقه و اصول(اجتهاد)

حوزه علمیه قم

  ایران

1363

1375

2

دکترا

حکمت و فلسفه اسلامی

دانشگاه تهران

  ایران

1375

1379

3

کارشناسی ارشد(بیوسته)

فلسفه اسلامی

تربیت مدرس قم

  ایران

1372

1375

4

کارشناسی

-

-

-

-

-