افراد

احمدرضا رحیمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: arahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543260

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی