افراد

علی اکبر کیوانفر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: keivanfar@usc.ac.ir

شماره تلفن: 64543273

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دكتراي رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه علامه طباطبايي (ره). عنوان رساله:"زهد و بازتاب آن در آثار حکیم سنایی غزنوی"