افراد

هادی نخعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nakhai@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543266

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی