افراد

حسین کرمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: karami@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543267

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته : معارف اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع  

کارشناسی ارشد ناپیوسته :  فلسفه غرب ، دانشگاه تهران

دکتری : فلسفه اسلامی ، دانشگاه تهران

حوزه پژوهش و تدریس : فلسفه و عرفان اسلامی ، فلسفه علم ، معارف اسلامی