افراد

سید جواد میرخلیلی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: mirkhalili@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

-        کارشناسی علوم سیاسی؛ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

-        کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام؛ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

-        دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی؛ گرایش انقلاب اسلامی