افراد

مرضیه پروندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: parvandi_966@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543274

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / دانشگاه

کشور

سال شروع

سال پایان

کارشناسی

دبیری الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

ایران

1363

1367

کارشناسی ارشد

تاریخ تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

ایران

1367

1370

دکترا

مدرسی معارف

دانشگاه معارف  اسلامی قم

ایران

1386

1391

 

 

 

-