افراد

محمدنقی مقصودی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: maghsudi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543253

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی